Alustatalous ja ekosysteemit – jargonia vai oikeaa asiaa?

Mikä on alusta?

Aina on ollut alustoja. Alusta on joukko yrityksiä ja organisaatioita, joiden tuotteet tai palvelut täydentävät tai korvaavat toisiaan. Alustaan voi kuulua myös julkiset toimijat, yliopistot ja tutkimuslaitokset.

 

Mikä on alustatalous?

 

Aina on ollut alustataloutta. Eri aloille syntyvät alustataloudet jakavat arvonluonnin järjestelmiä uudella tavalla maailmanlaajuisesti.

Yhtäältä alustat mahdollistavat liiketoiminnan kertaluokkaisen kasvattamisen, sillä niissä voidaan järjestää prosessit ja resurssien käyttö erittäin tehokkaasti.

Toisaalta ne mahdollistavat kokonaan uusia liiketoimintamalleja, tuotteita ja palveluita.

 

Mikä on ekosysteemi?

 

Aina on ollut ekosysteemejä. Ekosysteemit ovat verkostoja, jotka on luotu tuottamaan merkittävää liiketoimintaa tai lisäarvoa.

Vaikka suuret organisaatiot voivat mahdollisesti pakottaa toimittajansa toimimaan yhdessä, tuottavat luontaisesti syntyneet ekosysteemit kuitenkin eniten hyötyä.

Näissä alustoissa on toimijoita, joiden roolit täydentävät toisiaan ja joiden yhteistyö on tehokasta ja innovatiivista.

 

Millainen on tehokas alustatalous ja ekosysteemi?

 

Digitalisaatio on uusi suuri mahdollistaja. Se on tärkeässä roolissa toimitettaessa palveluja yhteistyössä eri toimittajien kanssa sekä hallinnoitaessa monimutkaisia ekosysteemejä. Kustannustehokkuutta parantavia mahdollisuuksia on paljon, kuten esimerkiksi mittakaava- ja muut erilaiset synergiaedut.

Innovaatiot ja uusien palveluiden kehitystiekarttojen laatiminen ovat tärkeitä edellytyksiä hyvin toimivan ekosysteemin rakentamiselle. Yhdessä tehtävän kehitystyön strateginen merkitys kasvaa sitä mukaa kun yhteistyö laajenee. Samalla on syytä tarkkailla loppukäyttäjien tyytyväisyyttä, jotta saavutetaan saumaton loppukäyttäjäkokemus.

Ekosysteemin hallinta perustuu liiketoiminnan arvoketjun ymmärtämiseen sekä aktiiviseen yhteydenpitoon tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Tämän lisäksi tehokas ekosysteemi pyrkii toimimaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • Yhdessä laaditut ohjauskäytännöt ja kehitystiekartat (roadmap), joilla tehostetaan innovointia.
  • Yhteisesti sovitut koko toimintaprosessin keskeiset suorituskykymittarit (KPI) sekä muut ohjaus- ja hallintanäkymät tai -työkalut.
  • Yhteneväiset prosessit ja laatuvaatimukset kaikille toimittajille.
  • Yhteinen toimintamalli, joka takaa jatkuvuuden ja joustavuuden.
  • Yhteiseen toimintamalliin liittyvä digitaalinen alusta.

 

Onko myös PK-yrityksen mahdollista johtaa merkittävää alustataloutta?

 

Ekosysteemissä toimivien osapuolien roolit tulee tunnistaa.

Sama toimija voi toimia yhdessä ekosysteemissä pääkumppanina ja toisessa taas pienemmässä roolissa.

Ekosysteemin toimijoita ei pitäisi arvioida yksittäisinä toimijoina vaan osana ekosysteemiä. Jokaisella on erilainen rooli, ja niiden yhdistämisestä syntyy ekosysteemin vahvuus.

Oleellista on, että suuret yritykset ymmärtävät avoimien järjestelmien merkityksen ja antavat aidosti myös PK-sektorille mahdollisuuden toimia innovatiivisesti.

Digitaaliset alustat ja alustatalous ovat merkittävä murros, joka vaikuttaa syvällisesti Suomessa toimiviin yrityksiin. Kyseessä on murros, joka mahdollistaa myös PK-yrityksille täysin uuden roolin ja toimintamahdollisuudet liiketoimintaverkostoissaan – erityisesti innovaatiotoimintaan liittyen.

Pk-yritysten on mietittävä seuraavat asiat:

  • Millaisissa erilaissa ekosysteemeissä ja alustoissa yritys toimii?
  • Mikä on yrityksen nykyinen ja haluttu rooli näissä eri alustoissa: pääintegraattori, täydentävä vai yleishyödyllinen?
  • Millä liiketoimintamallilla yritys toimii näissä eri alustoissa?
  • Mikä on yrityksen tarjoama näissä eri alustoissa?

Suomalaisella elinkeinoelämällä on hyvät edellytykset vahvan aseman hankkimiseen erityisesti liike-elämää palvelevassa palvelutaloudessa. Keskeistä on se, millaisen roolin suomalaiset yritykset ottavat näiden alustojen kehittämisessä.

Vahvan aseman saavuttaminen edellyttää aloitteellisuutta, strategista vaikutusvaltaa, teknistä osaamista, älykästä yhteistyötä toimijoiden kesken sekä systemaattista ja pitkäjänteistä kehittämistä.

 

Kirjoittaja

Pekka Berg

hallituksen puheenjohtaja

Lue kirjoittajan muita tekstejä