Muutosjohtaminen ja muutosvalmennus

Vie muutos onnistuneesti maaliin

JÄTÄ SOITTOPYYNTÖ

Innoman muutospolku

Muutos paperilta arjen tekemiseen

Muutoksen johtamisesta ja muutoksessa johtamisesta puhutaan paljon. Moni johtaja kertoo muutoksen johtamisen olevan yksi  työnsä suurimmista haasteista.

Minkä takia muutoshankkeet usein epäonnistuvat tai niissä ei saavuteta asetettuja vaikutuksia? Johtuuko muutoksessa epäonnistuminen itse hankkeesta – vai johtamisesta?

Muutos onnistuu kun sen välttämättömyys on ymmärretty. Ymmärrys siitä miksi muutos tehdään, mitä sillä tavoitellaan ja mitä tapahtuu jos se jätetään tekemättä.

Muutos onnistu kun siihen on sitouduttu – johto, esihenkilöt, koko porukka – ja kaikki ymmärtävät oman roolinsa muutoksen toteuttamisessa.

Kirkkaiden tavoitteiden lisäksi tarvitaan myös hyvä suunnitelma, yhteinen näkemys millä toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan.

Muutoksen johtaminen on asioiden johtamista, mutta ennen kaikkea se on ihmisten johtamista. Toimeenpanokykyä, toiminnan ylläpitoa, seurantaa, palautetta, juhlistamista sekä onnistumisen varmistamista ja uuden vakiinnuttamista.

Olemme kaikessa tässä apunasi!

 

VARAA TÄSTÄ

 

”Omasta poterostani poistuminen ja rutiinin rikkominen vaati Innomanin Sarin ravistelua.” – Joni Norring, Verkkoasema

Muutoksen johtamisen 3 tärkeää

 

Kuuntelu

Avoin keskustelu muutoksen syistä, etenemisestä ja vaikutuksista hälventää epätietoisuutta ja hämmennystä sekä sitouttaa. Kaikkien osaaminen tulee käyttöön ja muutoksesta tulee koko työyhteisön yhteinen asia.

Pidä säännöllisiä keskustelutilaisuuksia. Luo psykologista turvallisuutta ja kannusta nostamaan keskusteluun myös epäkohtia, pelkoja ja huolia. Korosta vaikutusmahdollisuutta ja tue ratkaisukeskeisyyttä.

Merkitys

Kuulluksi tuleminen osallistaa ja vahvistaa merkityksellisyyttä. Merkitys sitouttaa. Kun asia on tärkeä ja sillä on myös henkilökohtaista merkitystä, olemme valmiita panostamaan siihen enemmän.

Ylläpidä keskustelua merkityksestä ja siitä mitä muutos mahdollistaa. Rakentakaa yhdessä kuvaa siitä miltä tulevaisuus näyttää, kun olemme onnistuneet.

Yhdessä tekeminen

Muutos on päätöksiä, uudella tavalla tekemistä ja jostain vanhasta luopumista. Yhteinen tekeminen vie eteenpäin.

Tunnistakaa mistä voitte luopua ja missä tarvitaan lisää yhteistä tekemistä, suunnittelua ja etenemisen seurantaa. Tee viestintäsuunnitelma ja ota kaikki mukaan myös viestintään. Avaa kanava, jossa voitte ihmetellä ja käydä avointa keskustelua. Juhlikaa yhdessä etenemistä.

1. Nykytila-analyysi

Nykytila-analyysi

Innoman Muutospolku alkaa kartoituksella.

Kartoituksen kautta saadaan tietoa organisaation eri toimintojen ja ryhmien tarpeista ja odotuksista, sekä päätöksentekoa rikastuttavaa näkemystä organisaation eri osa-alueilta.  Muutokseen on helpompi sitoutua, kun se perustuu tutkittuun tietoon, eri näkökulmien analysointiin ja omakohtaiseen osallistumiseen,

Lähtökohtatilanteen kartoittaminen luo edellytykset myös onnistuneelle muutosprosessin viestinnälle. Onnistumisen kannalta on tärkeää viestiä muutoshankkeen etenemisestä jatkuvasti.

Vaiheet
 1. Organisaation lähtötilanne; tiedon keruu kyselyillä ja haastatteluilla, analysointi ja suositukset.
 2.  Asiakaskokemuksen lähtötilanne; tiedon keruu kyselyillä ja haastatteluilla, analysointi ja suositukset.
 3. Johdon työpaja (3 h) kyselyjen ja haastatteluiden tuloksista
Tuotokset
 • raportti ja jatkotoimenpidesuositukset

2. Suunnittelu

Suunnittelu

Ihmiset sitoutuvat hankkeisiin, joita he ovat olleet mukana luomassa.

Innoman Muutospolun suunnitteluvaihe varmistaa merkitykselliset ja kirkkaat tavoitteet sekä selkeän ja johdonmukaisen etenemisen muutoksen johtamisessa.

Vaiheet
 1. Muutoskyvykkyyttä tukevat ja vahvistavat työpajat ja valmennukset esihenkilöille ja johdolle
 2. Muutosjohtamisen suunnittelutyöpaja
 3. Muutosviestinnän suunnittelutyöpaja.
Tuotokset
 • Muutosjohtamisen suunnitelma
 • Esihenkilön muutosjohtamisen työkalupakki
 • Viestintäsuunnitelma

3. Osallistaminen

Osallistaminen

Muutos konkretisoituu, kun se kytketään organisaation jokaiseen toimintoon ja prosesseihin.

Innomanin Muutospolun osallistamisvaiheessa muutoksen hyödyt ja mahdollisuudet konkretisoituvat niin  tiimi- kuin henkilökohtaisellakin tasolla. Samalla yhtenäinen organisaatiokulttuuri muokkautuu ja vahvistuu.

Vaiheet
 1. Merkitystyöpajat tuovat yrityksen halutun muutoksen tiimi- ja henkilötasolle. Elävöittää tulevaa suuntaa, luo henkilökohtaista merkitystä.
 2. Muutostiimin osaamistyöpajat. Syntyy selkeä käsitys strategisesta ja kriittisestä osaamisesta sekä tulevaisuuden kompetensseista.
 3. Muutoskyvykkyyttä tukevat ja vahvistavat työpajat ja valmennukset esihenkilöille ja johdolle.
Tuotokset
 • Tiimi- ja henkilökohtaiset tulevaisuus/merkityskartat.
 • Strateginen ja kriittinen osaaminen –kartta.
 • Kompetenssien kehityssuunnitelma.
 • Esihenkilön muutosjohtamisen työkalupakki

4. Toimeenpanon tuki

Toimeenpanon tuki

Uudet toimintamallit, käytännöt ja yhtenäinen johtamismalli vahvistavat tulevaisuuden uskoa ja uskoa onnistumiseen.

Innoman Muutospolun  toimeenpanon tuki -vaiheessa varmistetaan onnistuminen. Kun yhdessä sovitaan toimenpiteet ja minkälaisilla malleilla ja prosesseilla toimitaan, on niistä lipsuminen epätodennäköisempää

Vaiheet
 1. Johdon ja tiimien ”Tavoitteista toimenpiteiksi” työpajat
 2. Tiimien yhteinen osaamistyöpaja: Avaa ja sanoittaa omat ja muiden odotukset ja näkemykset tulevaisuuden taidoista ja osaamisesta tiimi- ja roolirajojen yli.
 3. Tiimien osaamistyöpajat: Tunnistetaan roolit, vastuut ja osaaminen
 4. Ryhmäcoaching ja henkilökohtainen ohjaus esihenkilöille ja muutostiimin jäsenille.
 5. Työhyvinvointityöpajat
Tuotokset
 • Toimintasuunnitelmat
 • Toimenpidesuunnitelmien to-do-listat
 • Roolikartat, vastuut
 • Osaamiskartat tiimi- ja roolitasolla
 • Osaamisen kehittämissuunnitelmat
  • Rekrytointisuunnitelma
  • Sisäiset siirrot
  • Koulutus/perehdytys
 • Työhyvinvoinnin työkalupakki

5. Jatkuva kehittäminen

Jatkuva kehittäminen

Innoman Muutospolun viimeinen osio,  jatkuva kehittäminen, vahvistaa muutoskyvykkyyttä.

Työpajat auttavat tunnistamaan parhaita toimintatapoja sekä luovat ja vahvistavat  rakenteita ja vuorovaikutusmallia organisaatiokulttuurin jatkuvalle kehittämiselle – tuleville onnistumisille.

Vaiheet
 1. ”Näin toimimalla onnistumme” –työpajat vahvistavat uutta toimintatapaa ja tunnistavat tarvittavat jatkotoimenpiteet.
 2. ”Millä taidoilla tulevaan” – työpajat, joissa päivitetään kompetenssisuunnitelma.
 3. Ryhmäcoaching ja henkilökohtainen ohjaus asiantuntijoille, esihenkilöille ja/tai johdolle.
Tuotokset
 • Yhteiset pelisäännöt
 • Seuraajasuunnitelmat
 • Päivitetään kompetenssisuunnitelma
 • Henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat

Työnohjauksella tukea muutosprosessiin

Työnohjaus on vaikuttava lisä muutoksen johtamisessa. Se tarjoaa tukea sekä yksilö- että tiimitasolla.

Työnohjauksen avulla työyhteisö pystyy ohjatusti käsittelemään muutoksen mahdollisuuksia ja haasteita, sekä löytämään yhdessä toimintatapoja, joiden avulla muutos saadaan menestyksekkäästi maaliin.

Ohjatut työnohjaustapaamiset tuovat mahdollisuuden tarkastella työtä, sen tekemistä ja siihen liittyviä vuorovaikutussuhteita, ajatuksia, tunteita ja tuntemuksia turvallisessa ympäristössä. Parhaimmillaan ryhmän työnohjaus on tiimiä yhteen hitsaavaa, oivalluttavaa yhdessä kehittämistä ja kehittymistä – yhdessä oppimista.

Tutustu  Drama Queen CommunicationsinLaptitecin sekä Verkkoaseman kokemuksiin työnohjauksesta.

Tutustu työnohjaukseen

Drama Queen Communicationsin strategi Ilona Kangas on tyytyväinen Innomanin työnohjaukseen.
©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu

 

Yhdessä myös korona-aikana

Minkälaiseen tarpeeseen haluaisit hyödyntää muutosjohtamisen palveluita?

Varaa ilmainen etätapaaminen asiantuntijamme kanssa

VARAA TAPAAMINEN TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

Referenssejä

Redandbluen yrityskulttuuri kehittyi klaanikulttuuriksi

Redandbluen toiminnan tarkoitus on tukea yritysten ja ihmisten kestävää kasvua. Eettisyys, luottamus ja innovointi ovat olleet alusta lähtien vahvasti läsnä yrityksen kulttuurissa. Liiketoiminnan kasvun ja koronan vauhdittaman hybridityömallin myötä yhtiössä haluttiin ymmärtää, millaisia muutoksia toimintamalleissa, johtamisessa ja päätöksenteossa tulisi toteuttaa.

Lue lisää
Verkkoasema kehitti esimiestyötä vastaamaan kasvutavoitteita

Innoman toimi asiantuntijana Verkkoaseman tiimien prosessien kehityksessä sekä koko yrityksen strategiatyössä. Prosessiohjaus kehitettiin uudelle tasolle antamalla esimiehille työnohjausta ja valmennusta.

Lue lisää
Strategiatyöllä Pure Wasten kasvupohja kuntoon

Pure Waste Textiles Oy:n ja Costo Oy:n eettisten periaatteiden perustuksille ja kehityshalulle oli upea aloittaa strategiatyöskentely sekä prosessi- ja organisaatiouudistuksen rakentaminen.

Lue lisää
Drama Queen: Innomanin yksilöllisellä työnohjauksella ylläpidetään työkykyä

Henkilöstöstään huolehtivassa markkinointiviestintätoimistossa Drama Queen Communicationsissa nousi esille huoli työntekijän jaksamisesta ja työkyvystä. Työterveyshuollon tarjoama terveydenhoidon näkemys ei riittänyt yksin vastaamaan haasteeseen, vaan tarvittiin kokonaisvaltaista...

Lue lisää
RKM

Vahva yhteispeli ja luottamus Innomanin kanssa on mahdollistanut yrityksemme nopean kehittämisen, kiittää toimitusjohtaja Ismo Penttilä.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.

Sari Lehtoaro

organisaatiokonsultti, työyhteisöjen valmentaja ja työnohjaaja
+358 50 307 3091
sari.lehtoaro@innoman.fi

Päivi Klinga

johdon ja työyhteisöjen valmentaja, coach, työnohjaaja
+ 358 50 57 22 777
paivi.klinga@innoman.fi

Venla Berg

toimitusjohtaja, prosessikehittäjä, ERP-konsultti
+358 500 443 731
venla.berg@innoman.fi

Lue blogikirjoituksia aiheesta

Pekka Berg 18.1.2024
Älä innovoi yksin - Innovoi kumppanien kanssa

Suomessa on ainutlaatuinen innovaatioekosysteemi, jossa Business Finlandilla on keskeinen rooli. Tämä tukee yritysten verkottunutta innovaatiotoimintaa ja synnyttää näin Suomeen uusia työpaikkoja. Petteri Orpon hallitus lisää TKI-rahoitusta neljän hallitusvuoden aikana 2023-2027 yli miljardi euroa.

Lue lisää
Päivi Klinga 8.7.2023
Johda merkitystä, yhdessä tekemistä ja tulevaisuuden uskoa

Tulevaisuus tehdään tämän päivän päätöksillä. Minne haluamme mennä? Missä on mahdollisuuksia? Mitä muutamme - minkä pidämme ennallaan? Mikä tekee meistä kiinnostavan ja erityisen? Kun tulevaisuuden suunta on selvillä, strategia ja visio kirkastettu, alkaa koko organisaation muutosmatka.

Lue lisää
Pekka Berg 6.2.2023
Johda kolmea asiaa

Hyvä johtaminen lähtee siitä, että on näkemys, operatiivinen johtamiskyky ja tehokas projektitoiminta. Nämä keskeiset johdettavat asiat on osattava tasapainottaa aina kuhunkin tilanteeseen optimaalisesti. Tämä takaa menestyksellisen liiketoiminnan.

Lue lisää
Jyrki Suomala 17.2.2023
Eduskuntavaaliehdokas, kohtaa äänestäjä aivoystävällisellä tavalla

Kevään 2023 eduskuntavaalit lähestyvät ja ehdokkaat sekä puolueet miettivät, kuinka saada kansalaiset äänestämään sankoin joukoin. Oletamme, että avain ehdokkaan valintaan on hänen esittämiensä ajatusten ja lupausten sisällöissä. Onko näin?

Lue lisää

Muita Innomanin palveluita

Liiketoiminnan kiihdytyslaboratorio

Strategia
Kansainvälistyminen
Konkreettinen kehityspolku
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
Tuotteistaminen
Ihmisten johtaminen
Tiedolla johtaminen

Lue lisää

Prosessien kehittäminen

Vakioidut ja luotettavat prosessit
Kannattavan kasvun edellytysten luonti
Jatkuva parantaminen
Arvontuotto asiakkaille
Tuottavuuden kehittäminen

Lue lisää

ERP-konsultointi

Liiketoiminnalliset tavoitteet ja tavoiteprosessit
Oikein valittu tietojärjestelmä ja toimittaja
Ammattimainen projekti- ja muutosjohtaminen
Kustannus-tuottolaskenta

Lue lisää

Innovaatiotoiminta

Strateginen merkitys
Asiakas- ja käyttäjäymmärrys
Resurssianalyysi
Innovaatioprosessit ja –työkalut
Tuotteistaminen ja liiketoimintamallit
Liiketoimintahyötyanalyysi

Lue lisää