close

Innoman on yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnan sekä prosessien kehittäjä. Innomanin missiona on parantaa mitattavasti yritysten tuottavuutta ja liiketoiminnan uudistumiskykyä.

Yhdistämme palveluissamme Innomanin sekä asiakkaan asiantuntijoiden ja johdon osaamisen tehokkaan työskentelymallin avulla. Tuomme saman pöydän ääreen henkilöitä eri aloilta ja erilaisista kokemustaustoista. Liiketoiminnan kehittämiseen syntyy uusia näkökulmia ja innovatiivisia ratkaisumalleja.

Innoman konserniin kuuluvat emoyhtiö Innoman Oy ja tytäryhtiö Innoman HR Oy. Yrityksen avainhenkilöt omistavat yritykset.

Innoman konsernin liikevaihtoennuste vuodelle 2016 on 1.000.000 €.  Tavoittelemme vahvaa kasvua. Liikevaihtotavoite vuodelle 2017 on 1.800.000 €.

close

Ota yhteyttä niin kuin sinulle sopii parhaiten.
Soita, lähetä sähköposti tai kirjoita viestisi tähän.
Vastaamme pikimmiten!

Ajankohtaista

Uutinen:

Innovaatiovalmennuksen seuraava kurssi alkaa 27.4.2017

23.03.2017
Työtapana on Innomanin työpajakonsepti, jossa moniammatillinen tiimi ratkaisee yrityksen keskeisen kehittämishaasteen.

Innovaatiojohtamisen kurssi on kahden kuukauden innovaatiopolku, joka sisältää kaksi puolen päivän aloitus- ja lopetusjaksoa sekä viisi koko päivän työpajaa noin kahden viikon välein.

Työtapana on Innomanin työpajakonsepti, jossa moniammatillinen tiimi ratkaisee yrityksen keskeisen kehittämishaasteen.

Blogi:

Informaation arvo on sen käytettävyydessä

Informaatio rikastuttaa, ihastuttaa ja vihastuttaa. Sen ajan tasalla pitäminen vaatii työtä ja vaivaa. Paljon vaivaa. Yrityksille ja yhteisöille relevantin tiedon saaminen ja käyttäminen päätöksenteossa on nykyään itsestään selvää. Ymmärrämme tiedolla johtamisen merkityksen ja tarjolla on hyviä työkaluja informaation havainnollistamiseen.

Nykyään lähes kaikissa yrityksissä on käytössä prosesseja ohjaavia ERP-, CRM- ja SCM-järjestelmiä sekä integraatioita kumppanien vastaaviin järjestelmiin.  Näiden sovellusten liiketoimintahyödyt tulevat transaktioiden tehokkuudesta, sisäisten prosessien linkittymisestä, ta...
Lue lisää

Liike ja toiminta. Oikeilla prosesseilla niistä syntyy kannattava liiketoiminta.

 • Prosessit
 • Tietotekniikka
 • Mittaaminen
 • Case: Fira
 • Case: Lammin Betoni
 • Case: Lehtipiste
 • Case: Okaria

Prosessi tarkoittaa edistymistä

Liiketoiminnan prosessien tehtävä on yksinkertainen: edistää yrityksen strategian toteutumista ja liiketaloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Innoman kehittää asiakkaittensa kanssa oikeat prosessit ja tukee niiden käyttöönotossa. Koska haluamme aina saavuttaa tuloksia, mittaamme myös strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nykytilasta kohti tavoitetilaa

Toimivat prosessit hyödyntävät yrityksen omia resursseja ja ympäristön mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi lähdemme aina liikkeelle nykytilan analysoinnista, jossa selvitämme yrityksen strategiasta ja toimintaympäristöstä tulevat tarpeet prosessien kehittämiselle. Samalla selvitämme yrityksen nykyiset tietotekniset ratkaisut ja niiden kehittämistarpeet: tukevatko ne riittävästi liiketoiminnan ohjausta ja tekevätkö ne liiketoiminnan läpinäkyväksi?

Tavoiteprosessien määrittely:

 1. Miten yritys toimii tavoitetilassa?
 2. Miten tietotekniikka tukee yrityksen liiketoimintaprosesseja tavoitetilassa?
 3. Mitä hyötyjä haluamme saavuttaa prosessien kehittämisellä?
 4. Miten mittaamme prosesseja ja saavutettuja hyötyjä?

Käytännön yhteistyöllä tuloksiin

Tieto ja toimialaosaaminen löytyvät asiakasyrityksestä, Innoman auttaa sen valjastamisessa toimiviksi prosesseiksi. Määrittelyt syntyvät johdon ja avainhenkilöiden yhteisten työseminaarien sekä henkilöstön haastattelujen pohjalta. Prosessia ohjaa ja tulokset dokumentoi Innoman.

Työskentelyn loppukuvauksena syntyy tavoiteprosessikuvaukset. Ne luovat edellytykset toiminnan kehittämiselle ja niillä varmistetaan toiminnan tehokkuus sekä laatu. Niillä ohjataan myös yrityksen nykyisten tietojärjestelmien käyttöä tai uuden tietojärjestelmän hankintaa.

Muutoksen läpivienti ja seuranta

Innoman toimii prosessien käyttöönotossa projektipäällikkönä tai asiantuntijana yrityksen oman projektipäällikön tukena. Tärkeintä on saada henkilöstö ymmärtämään, miksi prosesseja muutetaan: mitkä ovat hyödyt yksilö-, tiimi- ja yritystasolla.

Tarvittaessa prosessipoliisimme valvoo, että yrityksessä noudatetaan sovittuja prosesseja. Raportoimme havaituista poikkeamista ja ehdotamme käytännön toimenpiteitä prosessien ohjaamiseksi.

Halutun muutoksen toteutumiseen vaikuttaa oleellisesti myös muutoksen johtamisen tapa. Prosessien käyttöönoton tukena Innoman tarjoaa muutosjohtamisen koulutusta ja sparrausta yrityksen johdolle ja muutoksen avainhenkilöille.

Muutoksen onnistunut läpivienti vahvistaa henkilöstön itseluottamusta ja halua uusiin muutoksiin, mikä on monen yrityksen toiminnan kannalta ratkaisevan tärkeää. Jo muutama vinkki voi parantaa yrityksenne muutosjohtamisosaamista, mutta paras tulos saadaan yhdistämällä muutosjohtamisen prosessiosaaminen syvälliseen ihmisjohtamisosaamiseen.

Halutessasi mittaamme henkilöstön muutoskyvykkyyden sekä ennen muutosprosessia että sen jälkeen.

takaisin

Luo liiketoimintalähtöistä henkilöstöjohtamista. Ohjaa henkilöstö oikeille urille.

 • Palvelut
 • Prosessit
 • Mittaaminen
 • HR-innovaatiot

Tuottavuuden ja henkilöstöjohtamisen luotettava kumppani

Innomanilaiset ovat talouslähtöisiä henkilöstöammattilaisia ja henkilöstölähtöisiä talousammattilaisia. Tiedämme miksi, miten ja mihin kannattaa investoida. Tiedämme, mihin tulee varautua. Mittaamme yhdessä asiakkaan kanssa, mikä tuottavuusvaikutus yhteistyöllämme on.

 

Olemme kokeneita työkykyjohtamisen, muutosjohtamisen, HR-prosessien kehittämisen ja mittaamisen ammattilaisia. Olemme tuottavuuden ja henkilöstöjohtamisen luotettava kumppani, olipa asiakas pieni, keskisuuri tai suuryritys, sairaala, vakuutusyhtiö tai työterveyshuollon toimija.

Kaikki palvelut tuotetaan moniammatillista Innoman-asiantuntijatiimiämme hyödyntäen.

Palveluitamme:

 • Uudet työkykyisyyspalveluiden innovaatiot
 • HR- prosessien kehitys
 • Yrityksen työkykyriskien kartoitus
 • HR:n kypsyysastemittaus
 • Henkilöstöpäällikköpalvelu
 • Työyhteisöjen kehittäminen
 • Muutosjohtamisvalmennus tai -tuki • Henkilöstön muutoskyvykkyyden mittaus
 • Henkilöstöriskien mallintaminen ja laskenta
 • Henkilövakuuttamisen asiantuntijapalvelut
takaisin

AMMATILLINEN KUNTOUTUS - TAVOITTEENA TURVATA TYÖURAN JATKUMINEN

 • Palvelut
 • Prosessit
 • Mittaaminen
 • Case: Pohjola Sairaala

Tuotamme ammatillisen kuntoutuksen palveluja vahinkovakuuttajille, työeläkevakuuttajille, yrityksille ja julkishallinnolle. Ammatillinen kuntoutus on palvelu, jonka tavoitteena on turvata työuran jatkuminen alentuneesta työkyvystä huolimatta.

Työkyvyn rajoite voi tarkoittaa fyysistä rajoitetta tai mielenterveyteen liittyvää työkyvyn alenemaa.

Vakuutusyhtiön kustantaman ammatillisen kuntoutuksen käynnistymiseksi kuntoutuja tarvitsee vakuutusyhtiön päätöksen. Päätöstä ennen joko työnantaja tai työntekijä tekee ammatillisen kuntoutuksen hakemuksen.

Yrityksille tuotamme yksilönohjauspalveluja, joissa tavoitteena on tukea työntekijän elämänhallintataitoja ja ohjata työntekijä oikean avun piiriin. Ohjauspalvelun tuloksena on usein ammatillisen kuntoutuksen palvelun käynnistyminen tai työllistyminen toisen yrityksen palvelukseen.

Päämäärä työuran jatkuminen

Tärkein päämäärämme ammatillisen kuntoutuksessa on kuntoutujan työuran jatkuminen työkyvyn rajoitteista huolimatta. Räätälöimme kuntoutujan kanssa yhdessä sopivan kuntoutuspolun. Lähtökohta on olemassa olevan työkyvyn tukeminen ja sopivan työuran löytyminen.

Asiantuntijoillamme on ammatillisen kuntoutuksen vahva osaaminen, pedagoginen pätevyys ja korkeakoulututkinto. Lisäksi asiantuntijoillamme on hyvä työelämätuntemus ja yhteydet työnantajiin.

takaisin

Innovaatiosta menestystarinaksi. Ja toisinpäin. Molempiin on olemassa prosessi.

 • Prosessit
 • Tietotekniikka
 • Mittaaminen
 • Case: Teknologiakeskus Innopark
 • Case: YLE
 • Case: Tekes

Luovuus on prosessin tulos

Innovaatiotoiminta on tärkeä osa liiketoimintaa, mutta sen systemaattinen kehittäminen ja johtaminen koetaan vaikeaksi. Menestyksellisistä organisaatioista on tunnistettavissa seuraavat innovaatiojohtamisen strategiset elementit:

 • Innovaatiotoiminnan strateginen suunnittelu
 • Innovaatiotoiminnan arviointi ja mittarit
 • Innovaatioprosessit ja työkalut
 • Henkilöstön valmiudet ja hyvät käytännöt

Innovaatiojohtamisen tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa, että edellä mainitut tekijät on selkeästi määritelty ja ne ovat keskenään hyvin tasapainossa.

Ideariihestä lanseeraukseen asti

Innomanilla on mittava, 20 vuoden kokemus menestyksellisten innovaatiojohtamisen prosessien rakentamisesta organisaatioille. Linkitämme

innovaatioprosessit osaksi liiketoiminnan kehittämistä tehostamalla nykyistä toimintaa tai autamme yritystä luomaan täysin uutta radikaalia liiketoimintaa.

Ennakointi, tavoiteasetanta, ideointi, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus edellyttävät monipuolista prosessiosaamista. Tarjoamme asiakkaillemme joukon erilaisia työkaluja ja hyväksi koettuja käytäntöjä , joita voimme räätälöidä tulosten saavuttamiseksi.

Innovaatiotoiminnan kehittämisen palvelut

 1. Tutkimukset ja selvitykset
 2. Tavoitteet
  Innovaatio- ja kehitysstrategian työstäminen (PAM)
 3. Arviointi ja mittaaminen Innovaatiokäytäntöjen ja prosessien nykytilan arviointi ja kehitysalueiden priorisointi QMM
 4. Kehittäminen
  Innovaatiokäytäntöjen ja prosessien kehittäminen ja kuvaaminen
 1. Valmentaminen
  Osaamisen kehittäminen ja innovaatiokäytäntöjen jalkauttaminen organisaatioon
 2. Fasilitointi
  Innovaatiotyöpaja-työskentely

Valmennuksilla muutos liikkeelle

Valmennuksen tavoitteena on jalkauttaa keskeiset innovaatiokäytännöt ja prosessiosaaminen organisaatioon. Valmennusohjelmamme koostuvat toisiaan täydentävistä moduuleista, joista voimme räätälöidä täsmäkoulutuksia ja pidempikestoisia valmennusohjelmia. Voimme facilitoida organisaation omia kehitysprojekteja ja soveltaa käyttämiämme prosessityökaluja. Valmennus voidaan toteuttaa osana valmennusohjelmia tai erillisinä työpajoina asiakkaan tarpeen mukaan.

Innovaatiovalmennuksen seuraava kurssi alkaa 27.4.2017. Mukaan mahtuu vielä yksi yritys.

 Lataa esite! 

Voit ilmoittautua mukaan oheisella ilmoittautumislomakkeella:

Ilmoittautumislomake 

takaisin

TIETOHALLINTOJOHTAMINEN PALVELUNA - ENEMMÄN VÄHEMMÄLLÄ 

 • Palvelut
 • Prosessit
 • Innovaatiot

IT-palveluiden hallinta vaatii ammattimaista ja liiketoiminnan tuntevaa johtamista. Innomanin tietohallintopalvelu toimii yhteistyössä asiakasyrityksen toimitusjohtajan, talousjohtajan, DCO:n tai tietohallintojohtajan kanssa. Tehokkaasti toteutettu ja verkostoja hyödyntävä IT-johtaminen tukee liiketoimintaa kustannustehokkaasti.

Joustoa tilanteen mukaan

Innomanin tietohallinnon johtamisen palvelu skaalautuu aina yrityksen tarpeen mukaan. Et maksa missään tilanteessa kuluja palvelusta, jota et käytä. Teemme puolestasi ne IT-päällikön tehtävät, jotka haluat ulkoistaa vapauttaaksesi omaa aikaasi strategisimpiin tehtäviin.

Palvelumme tietohallinnon johtamiseen:

 • Kuntokartoitus ja prosessien kehittäminen
 • Johtamisen konsultointi
 • Palveluvälitys
 • BI-palvelut
 • Projektinhallinnan palvelut

Verkostojohtaminen ja hankinnat

 Keskeinen osa tietohallintopalveluiden johtamista ovat järjestelmien nykyaikaisuus ja verkostojen hyödyntäminen. Innomanin laaja innovaatio- ja kehittämisosaaminen yhdessä IT-kumppaniverkoston kanssa mahdollistaa sen, että voimme hoitaa kilpailutukset ja hankintojen toteuttamiset tehokkaasti. Varmistamme, että yrityksesi käytössä ovat prosesseihisi sopivimmat, tehokkaimmat ja nykyaikaiset järjestelmät.

Toteutamme yhdessä yrityksesi johdon kanssa liiketoimintaa tukevan ekosysteemin, jonka johtaminen voidaan toteuttaa tehokkaasti Innomanin avulla. Saat käyttöösi parhaiten sinulle sopivat yhteistyökumppanit IT-palvelukokonaisuuden toteuttamiseen ja hallintaan.

Palveluvälitys ekosysteemiä hyödyntäen

Liiketoimintojen prosessit muuttuvat ja kehittyvät digitalisaation tuomien mahdollisuuksien avulla. Innomanin palveluvälityksen ja IT-palvelujohtamisen konsepti auttaa sinua hallitsemaan IT-palveluiden yhteistyöverkoston ekosysteemiä. Palveluvälitys tarkoittaa, että Innoman tuottaa asiakkaalle palvelun kumppaniverkostostaan sekä vastaa asiakkaalle niiden laadusta ja johtamisesta. Palveluvälityksen verkosto muodostaa palveluiden tuottamisen ekosysteemin.

Palveluvälityksen avulla hallitset mm.

 • SaaS palvelut 
 • Lisenssit
 • Tukipalvelut 
 • Konesalipalvelut
 • Kehittämisen palvelut

Innoman toimii yhteistyössä IT-palvelutuottajien kanssa riippumattomana osapuolena. Näin voit olla varma, että saat IT-kumppaniverkostoosi aina sopivimmat yhteistyökumppanit. Innoman huolehtii, että IT-palvelutuottajat ja -palvelut toimivat parhaiden toimintamallien mukaisesti.

takaisin

Asiakkaamme

Asiakkaamme ovat innovatiivisia liiketoiminnan uudistajia ja pyrkivät pitkäjänteiseen kehittämiseen. Palvelemme kaiken kokoisia yrityksiä eri toimialoilta.

Asiakkaitamme ovat myös julkishallinnon organisaatiot, joiden kumppanina toimimme suomalaisten pk-yritysten kilpailukyvyn kehittämisessä.
Julkishallinnon organisaatiot käyttävät palveluitamme oman toimintansa kehittämiseen ja tutkimus-, teknologia- ja kehitysohjelmiin.
 • Kauppa
 • Palvelut
 • Teollisuus
 • Rakentaminen
 • Matkailu
 • Logistiikka
 • ICT
 • Julkishallinto

Audico Systems Oy
B+ Tech Oy
Bitelab Oy
Bos Oy
Dermoshop Oy
Edustus ja Konsultointi T.A.E Oy
Elkome Systems Oy
Enestam Kauppa Oy
Etelä-Lapin Erplast Oy
Finnsweet Oy
Fuji Finland Oy
GasOne Oy 
Handico Finland Oy
Hexaplan Oy

Ilmapallokeskus Balloon Center Oy
Inex Partners Oy 
Jokke Pet Oy
KX-Center Oy
Lappituote E. Himanen Oy
Lehtipiste Oy 
Markkinointi Halftime Oy 
Muurla Design Marketing Oy
Okaria Oy
Oriplan Oy Oy
Klinkmann Ab Oy
Skanno Ab
Peltaco Oy
Pentik Oy
Puhtopojat Oy

Rotator Oy
Saunaset Finland Oy
Ltd Seniortek Oy 
Signal Partners Oy
Sirock Oy
Starline Valves Oy
Stemma Oy
Suomen Käsityön Ystävät Oy
Suomen Siemenperunakeskus Oy
Taiga Koru Oy
Tornion Lasi Ky
Turun Konekeskus Oy 
Turun Teollisuustukku Oy 
Valiomies Oy

takaisin

Yhteystiedot

 • Yhteyshenkilöt
 • Toimipiste
 • Laskutusosoitteet


Venla Berg
Toimitusjohtaja
Puh. 0500 443 731

Mika Ropponen Li
Hallituksen puheenjohtaja
Puh. 0400 607 850

Pekka Berg
Tekniikan tohtori
Puh. 040 545 5560

Mikko Hintsala  Li
Johtaja, Innoman HR 
Puh. 040 830 7629

Suvi Tapio Li
Palvelupäällikkö
Puh. 040 651 19 95

 

 


Jussi Pihlajamaa li
Asiantuntija
Puh. 050 403 6290

Hanna Ottman
Asiantuntija
Puh. 0400 442 673

Henri Fagerholm li
Asiantuntija
Puh. 046 875 1086

Seija Markkanen Li
Asiantuntija
Puh. 045 657 7608

 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@innoman.fi


Matti Hyry
Asiantuntija
Työnohjaaja
Puh. 0400 395 735

Anton Alakärppä
Asiantuntija
Puh. 0400 379 191

Tarja Pere-Druey li
Asiantuntija
Puh. 0400 391 178

Sanni Harju
Asiantuntija
Puh. 040 675 3380

Lii Reimann
Asiantuntija
Puh. 040 659 5526

Susanna Koski
Asiantuntija
äitiyslomalla

 

 
takaisin