Hyvä johtaminen on yhteistyötä

Yritys erottuu kilpailijoistaan, kun taitavat ihmiset osaavat tehdä töitä yhdessä. Yhdessä tekeminen edellyttää asioiden ja ihmisten johtamista. Hyvä johtaja tunnistaa ja ymmärtää miten erilaiset ihmiset käyttäytyvät toimiessaan yksin ja ryhmässä. Valmentava johtaja ohjaa ja auttaa ryhmää kehittymään hyödyntäen ryhmässä toimivien ihmisten vahvuuksia ja motivaatiota. Motivaatioon johtaja pystyy vaikuttamaan myönteisellä, ihmisten erilaiset persoonat ja tunteet huomioivalla käyttäytymisellään.

Standfordin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan pelkkä tunne yhteenkuulumisesta parantaa työntekijöiden suoritetta. Vahvistamalla yksilöitä ja ryhmää koko organisaatio vahvistuu. Saman asian tiimoilta tutkimusta on tehnyt Lapin yliopiston Marko Kesti. Hänen tutkimuksensa tulosten perusteella työn tuottavuus paranee työhyvinvointia lisäämällä ja siihen voi vaikuttaa hyvällä johtamisella.

Hyvän johtamisen neljä kulmakiveä

Luin artikkelin, jossa Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimitusjohtaja Satu Huber nosti esiin hyvän johtamisen kulmakivet; johtamismalli, toimenkuvat, pelisäännöt ja tuki. Pidin tuosta kiteytyksestä, kun nuo neljä asiakokonaisuutta ovat kunnossa, se mahdollistaa myös hyvän työntekijäkokemuksen ja sen myötä tavoitteita mahdollistavan yrityskulttuurin.

Johtamismalli

Johtamismalli on väline, jolla strategia toiminnallistetaan organisaatiossa työskenteleville ihmisille. Johtamismallin tarkoitus on selkeyttää johdettavat asiat ja vuorovaikutukseen liittyvä rakenne, joka tukee ydinprosessien toimivuutta ja niissä toimivien ihmisten välistä yhteistyötä. Hyvä johtamismalli mahdollistaa joustavan päätöksenteon oikeassa paikassa oikeaan aikaan, se on kuin käyttöjärjestelmä, joka tarjoaa rungon kaikelle toteutettavalle toiminnalle. Hyvä johtamismalli luo kehittävää yrityskulttuuria, jossa on tilaa uuden oppimiselle. Selkeät rajat tukevat spontaanisuutta ja luovuutta. Kun toiminta on helppoa, syntyy myönteisiä tunteita ja sen myötä parempaa ajattelua. Ilman vuorovaikutteista ja ratkaisukeskeistä johtamismallia ei voi olla itseohjautuvaa organisaatiota. Tai voipas … joukko yksityisyrittäjiä, jotka toimivat kukin yksinään oman strategiansa, tavoitteidensa ja halujensa ohjaamina kohti sumuista tulevaisuutta.

Roolit

Johtamismallin käytännön toteuttaminen edellyttää suunnittelua ja toimeenpanoa. Sovitaan, kuka on missäkin roolissa ja mitkä ovat kunkin velvollisuudet ja vastuut suhteessa asioihin ja muihin työyhteisön ihmisiin. Määritellään kuka johtaa ja missä foorumeissa kohtaamiset ja päätöksenteko tapahtuvat. Olennainen osa roolitusta on tekemisen ja etenemisen näkyväksi tekeminen. Se onnistuu osittain mittareiden ja seurannan avulla. Yhdessä sovitut mitattavat asiat ja seurannan metodit mahdollistavat kaikkien sitoutumisen tavoitteisiin. Kaikkea ei ehkä voi mitata, ja sen vuoksi avoimelle ja spontaanille ilmaisulle tulee antaa tilaa työyhteisön arjessa niin virallisissa kokouksissa kuin pomon ja työntekijän käytävä- tai ”kanava” -kohtaamisissakin.

Pelisäännöt

Työpaikan yhteistyötä sujuvoittavat pelisäännöt tärkeiksi koetuista asioista. Nämä tärkeät asiat saattavat olla ääneen lausumattomia käyttäytymiseen liittyviä seikkoja, jotka valitettavan usein tulevat ihmisille tutuiksi vasta erehdyksien kautta. Yhdessä laadittujen pelisääntöjen myötä helpotetaan uusien henkilöiden ”kotoutumista” työyhteisöön. Kerrotaan avoimesti, miten työarjessa toimitaan ja mitä hyvää siitä seuraa. Pelisääntöihin sisällytetään ainakin osa siitä normistosta, joka on perustana työpaikalla eri tilanteissa liittyvään käyttäytymiseen. Pelisäännöillä varmistetaan yhdenvertaisuus, ja niitä noudattamalla toinen toistensa arvostaminen.

Tuki

Yksilön ja ryhmän kehittyminen edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta ja palautetta tehdystä työstä ja toiminnasta. Johtajan läsnäolo ja hänen osoittamansa arvostus synnyttää myönteistä ilmapiiriä, jossa uskallus esittää omia mielipiteitään kasvaa. Taitava johtaja osaa esittää kriittisen palautteen myönteisellä tavalla, hänen perimmäinen tarkoituksensa on auttaa yksilöä kehittymään. Positiivinen haastaminenkin tapahtuu henkilöä voimaannuttaen ja kunnioittaen.

Johtajan tehtävä tukijana ei tietenkään tarkoita, että hän ottaisi tehtäväkseen ryhmänsä muiden henkilöiden töitä. Hänen rooliinsa kuuluu etsiä yhdessä ryhmän kanssa parhaat ratkaisut esille nousseisiin haasteisiin. Hyvä johtaja osaa myös itse pyytää apua. Kertoa ryhmälleen, että on asioita, joissa oma ammattitaito, osaaminen ja jaksaminen eivät riitä. Avoimella yhteistyöllä ryhmän ja mahdollisen organisaation ulkopuolisen tahon kanssa asiat yleensä kehittyvät oikeaan suuntaan. Asiantuntijoiden tarjoama valmennus ja työnohjaus auttavat uusien ajattelumallien työstössä ja käytäntöön viennissä.

 

Tarvitsetko apua? Onko sinulla hyviä johtamisajatuksia, jotka haluat viedä käytäntöön? Ota yhteyttä ja kehitetään työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Varaa ilmainen konsultaatio

 

Kirjoittaja

Sari Lehtoaro

Lue kirjoittajan muita tekstejä