Muutosjohtaminen ja muutosvalmennus

Vie muutos onnistuneesti maaliin

JÄTÄ SOITTOPYYNTÖ

Esimiehen tärkeimmät tehtävät muutosjohtamisessa

 • Tee muutos yhdessä henkilöstön kanssa
 • Tunnista vahvuudet ja vipuvoimat
 • Strategiana selkeät toimenpiteet
 • Työskentele systemaattisesti kohti tavoitteita
 • Tarkkailun pohjalta parannukset
 • Iloitse onnistumisista ja saavutuksista

 

Innomanin muutosjohtamispalvelusta saat avuksesi kokeneen työnohjaajan ja testatut toimintamallit. Varaa ilmainen tapaaminen asiantuntijan kanssa ja sparraile tavoitteesi mahdollisiksi.

 

VARAA TÄSTÄ

 

”Omasta poterostani poistuminen ja rutiinin rikkominen vaati Innomanin Sarin ravistelua.” – Joni Norring, Verkkoasema

Esimiehelle apua ja tukea muutoksen viemisessä arkipäivään

Muutoksen läpivienti vaatii tavoitteellista sekä systemaattista muutosjohtamista. Esimiesten on osattava viestiä projektin tavoitteet, hyödyt ja tehtävät yksilötasolle asti, jotta jokainen yrityksen työntekijä ymmärtää ja ottaa vastuun omista kehittämistehtävistään. Innomanin muutosjohtamisen palveluilla varmistat muutoksen onnistumisen yrityksessäsi. Sijoita tiimien ja esimiesten muutosvalmennukseen ja ota koko henkilöstö mukaan rakentamaan menestystä.

Strategian pilkkominen toimenpiteiksi ja yhdessä rakennetut pelisäännöt antavat hyvän lähtökohdan tavoitteiden toteuttamiselle. Muutosjohtamisen lähtökohta on paikallistaa ne tekijät, joihin vaikuttamalla kehittäminen onnistuu. Innomanin menetelmien avulla löydät organisaation merkittävimmät muutosta vivuttavat tekijät. Tuemme sinua muutoksen eri vaiheissa konkreettisilla, arkeen soveltuvilla toimenpiteillä. Muutos on oppimisprosessi, joka vaatii sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä.

Henkilöstön muutosvalmennuksella rakennat menestyksen perustan

 

Henkilöstön muutosvalmennuksella tuetaan henkilöstön ohjausta muutosprosessissa. Valmennusmoduleissa käytetään työskentelymuotoina keskusteluja, ryhmätöitä, harjoituksia ja laaditaan kehittämissuunnitelma ja dokumentoidaan organisaation ja johtamisen mallit.

Strategiasta toimintaan

Strategista toimintaan -muutosvalmennuksella tuemme asiakkaitamme strategian käytäntöön viemisessä.

Johtamismalli on keskeinen strategian toiminnallistamisen väline ja luo perustan aikaansaamisen sekä jatkuvan kehittämisen kulttuurille. Organisaation olemassaolon tarkoitus ja suunnan kirkastaminen luovat perustan muutoksen strategialle.

Strategian pilkkominen toimintasuunnitelmiksi, tavoitteiksi ja mittareiksi selkeyttää ja konkretisoi muutosta, tekee siitä helpommin ymmärrettävää. Työpajojen tavoitteena on työstää ja dokumentoida konkreettiset suunnitelmat, joiden avulla vastuuhenkilöt kykenevät toteuttamaan muutoksen edellyttämiä toimenpiteitä.

Johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen:
 • jalkauttaa tavoitteet ja mittarit ohjaamaan jokapäiväistä tekemistä
 • selkeyttää toimenkuvia, rooleja ja vastuita
 • varmistaa organisaatiorakenteen muutoksen onnistuminen

Tietojärjestelmät hyötykäyttöön

Tietojärjestelmähankkeiden muutosvalmennuksessa autamme johtajia ja esimiehiä onnistumaan uuden tietojärjestelmän tai järjestelmäominaisuuden käyttöönotossa ja tehostamaan operatiivista tekemistä.

Henkilöstölle tietojärjestelmän ja prosessin muutokset tarkoittavat usein tutuista toimintatavoista luopumista. Muutokset tarkoittavat myös uuden opettelua ja epävarmuuden sietämistä. Uudet toimintatavat ja niihin liittyvät roolit edellyttävät usein töiden uudelleen organisoimista, jolloin esimiehen rooli on erityisen merkittävä. Muutosjohtaminen on taitolaji.

Tuemme esimiehiä muutoshankkeen merkityksen konkretisoinnissa, muutoshankkeen aikaisen lisätyön vaatiman työajan suunnittelussa ja muutosta tukevan vuorovaikutusmallin kehittämisessä.

Osallista henkilöstö, kun haluat:
 • varmistaa onnistuneen tietojärjestelmän käyttöönoton
 • ottaa käyttöön tavoiteprosessit ja uudet toimintatavat
 • tehostaa operatiivista tekemistä

Johtajuudella tuloksiin

Johtajuudella tuloksiin -muutosvalmennuksessa tavoitteenamme on tukea esimiehiä tuloksenteossa, henkilöstön työmotivaation ja työhyvinvoinnin ylläpidossa. Autamme kasvattamaan esimiesten arkista muutoskyvykkyyttä itsetuntemuksen, vuorovaikutuksen ja luottamuksen työkaluilla.

Johtajuuden taidot punnitaan etenkin muutostilanteissa, joissa johdettavat uudelleen arvioivat ns. psykologista työsopimustaan. Tukemalla esimiestyössä kehittymistä vaikutamme samalla koko henkilöstön muutoskyvykkyyden kasvuun.

Esimiesvalmennuksella tuet:
 • esimiesten kehittymistä roolissaan
 • uusien digitaalisten työskentelytapojen käyttöönottoa
 • ihmisten uskallusta ottaa koko potentiaalinsa käyttöön

Yhteistyöllä kilpailuetua

Yhteistyöllä kilpailuetua -muutosvalmennuksella vaikutamme organisaatiossa toimivien ihmisten kautta asiakasyrityksemme kasvuun. Tavoitteemme on lisätä henkilöstön kykyä luoda parempaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä työpaikalla.

Hyvän yhteistyön perusta on yhteinen suunta, vahvuuksien hyödyntäminen, tavoitteita tukeva toimintamalli ja avoin vuorovaikutus. Perinteisen hierarkisen johtamismallin sijaan ohjaamme malliin, jossa keskitytään mahdollistamiseen, motivointiin ja vastuullistamiseen.

Tukemalla työntekijöiden luottamusta, motivaatiota ja työhyvinvointia:
 • kasvatat tiimien kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa
 • vahvistat tiimien välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta
 • kehität yrityskulttuuria tai purat jännitteitä

Työnohjauksella tukea muutosprosessiin

Innoman tekee muutosprosessissa myös työnohjausta niin yksilöille, tiimeille kuin esimiehillekin. Työnohjauksessa on tavoitteena ammatillinen kasvu, jossa keskeisenä välineenä on vuorovaikutuksellinen oppimisprosessi työnohjaajan sekä ohjattavan välillä. Työnohjaus selkeyttää työn tavoitteita ja kehittää keinoja päästä niihin.

Tutustu Innomanin työnohjaustyökaluun sekä Drama Queen Communicationsin, Laptitecin sekä Verkkoaseman kokemuksiin työnohjauksesta. (Yritysnimistä linkit Asiakkaat-osion tarinoihin)

Tutustu työnohjaukseen

Drama Queen Communicationsin strategi Ilona Kangas on tyytyväinen Innomanin työnohjaukseen.
©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu

 

Innomanin muutosjohtamisen palveluprosessi

Muutosjohtamisen palveluprosessi Innomanissa

Alkuanalyysillä kuva organisaation muutoskyvyn nykytilanteesta

Alkuanalyysillä muodostamme kuvan organisaation muutoskyvyn nykytilanteesta. Muutosjohtamisessa hankkeiden onnistumisen kannalta on tärkeää tunnistaa organisaatiokulttuurin näkymättömät esteet sekä sidosryhmien tarpeet. Organisaation muutoskyvykkyyttä selvitettäessä esitämme kysymyksiä liittyen johtamiseen, tiedonkulkuun, työilmapiiriin, työn organisointiin, toimeenpanokykyyn, kuormitukseen ja vuorovaikutuksen käytänteisiin. Sidosryhmien tarpeita selvitettäessä esitämme kysymyksiä liittyen yrityksen arvolupaukseen ja arvontuottoon, palvelun kehittämistarpeisiin sekä siihen, miten markkinat tulevat muuttumaan.

Alkuanalyysin tiedonkeruun työkaluja ja menetelmiä:

 • Johdon haastattelu
 • Muutoskykymittari (kysely)
 • Henkilöstöhaastattelut
 • Sidosryhmäkartoitukset
 • Yhteenveto

 

Tavoitetilan määrittely ja kehittämissuunnitelma

Alkuanalyysistä johdetaan muutoskyvykkyyden kasvua tukevat tavoitteet ja rakennetaan kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on varmistaa muutosta vivuttavien asioiden toimeenpano. Muutoskyvyn suunnitelmallinen kehittäminen luo organisaatioon perustan yrityskulttuurille, jossa toimeenpanokyky ja luovuus lisääntyvät.

Tavoitetilan määrittelyssä ja kehittämissuunnitelman teossa käytämme työskentelymuotona yksilötehtäviä ja työpajaa. Alkuanalyysin, tavoitetilan määrittelyn ja kehittämissuunnitelman avulla teemme muutoksen ymmärrettäväksi, autamme sen toteutuksessa johtamisen ja yhteistyökulttuurin kautta.

Yhdessä myös korona-aikana

Arviointi ja jatkuva kehittäminen muutosjohtamisessa

Tavoitteemme on tukea jatkuvan kehittämisen kulttuurin ja tavoiteperustaisen toimintamallin juurruttamista organisaatioon. Muutosjohtamisen prosessi päättyy kohtaan, jossa arvioidaan sovellettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä hyötyjä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnin tuloksena syntyy suunnitelma siitä, miten kehittymistä ja muutosta tuetaan jatkossa.

 

 

Minkälaiseen tarpeeseen haluaisit hyödyntää muutosjohtamisen palveluita?

Varaa ilmainen etätapaaminen muutosagenttimme kanssa ja kerro lisää tarpeistasi.

VARAA TAPAAMINEN TÄSTÄ

 

 

 

Referenssejä

Redandbluen yrityskulttuuri kehittyi klaanikulttuuriksi

Redandbluen toiminnan tarkoitus on tukea yritysten ja ihmisten kestävää kasvua. Eettisyys, luottamus ja innovointi ovat olleet alusta lähtien vahvasti läsnä yrityksen kulttuurissa. Liiketoiminnan kasvun ja koronan vauhdittaman hybridityömallin myötä yhtiössä haluttiin ymmärtää, millaisia muutoksia toimintamalleissa, johtamisessa ja päätöksenteossa tulisi toteuttaa.

Lue lisää
Verkkoasema kehitti esimiestyötä vastaamaan kasvutavoitteita

Innoman toimi asiantuntijana Verkkoaseman tiimien prosessien kehityksessä sekä koko yrityksen strategiatyössä. Prosessiohjaus kehitettiin uudelle tasolle antamalla esimiehille työnohjausta ja valmennusta.

Lue lisää
Strategiatyöllä Pure Wasten kasvupohja kuntoon

Pure Waste Textiles Oy:n ja Costo Oy:n eettisten periaatteiden perustuksille ja kehityshalulle oli upea aloittaa strategiatyöskentely sekä prosessi- ja organisaatiouudistuksen rakentaminen.

Lue lisää
Drama Queen: Innomanin yksilöllisellä työnohjauksella ylläpidetään työkykyä

Henkilöstöstään huolehtivassa markkinointiviestintätoimistossa Drama Queen Communicationsissa nousi esille huoli työntekijän jaksamisesta ja työkyvystä. Työterveyshuollon tarjoama terveydenhoidon näkemys ei riittänyt yksin vastaamaan haasteeseen, vaan tarvittiin kokonaisvaltaista...

Lue lisää
RKM

Vahva yhteispeli ja luottamus Innomanin kanssa on mahdollistanut yrityksemme nopean kehittämisen, kiittää toimitusjohtaja Ismo Penttilä.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.

Sari Lehtoaro

asiantuntija, esimiesten valmentaja ja työnohjaaja
+358 50 307 3091
sari.lehtoaro@innoman.fi

Päivi Klinga

johdon ja työyhteisöjen valmentaja, coach, työnohjaaja
+ 358 50 57 22 777
paivi.klinga@innoman.fi

Venla Berg

toimitusjohtaja, prosessikehittäjä, ERP-konsultti
+358 500 443 731
venla.berg@innoman.fi

Lue blogikirjoituksia aiheesta

Pekka Berg 18.1.2024
Älä innovoi yksin - Innovoi kumppanien kanssa

Suomessa on ainutlaatuinen innovaatioekosysteemi, jossa Business Finlandilla on keskeinen rooli. Tämä tukee yritysten verkottunutta innovaatiotoimintaa ja synnyttää näin Suomeen uusia työpaikkoja. Petteri Orpon hallitus lisää TKI-rahoitusta neljän hallitusvuoden aikana 2023-2027 yli miljardi euroa.

Lue lisää
Päivi Klinga 8.7.2023
Johda merkitystä, yhdessä tekemistä ja tulevaisuuden uskoa

Tulevaisuus tehdään tämän päivän päätöksillä. Minne haluamme mennä? Missä on mahdollisuuksia? Mitä muutamme - minkä pidämme ennallaan? Mikä tekee meistä kiinnostavan ja erityisen? Kun tulevaisuuden suunta on selvillä, strategia ja visio kirkastettu, alkaa koko organisaation muutosmatka.

Lue lisää
Pekka Berg 6.2.2023
Johda kolmea asiaa

Hyvä johtaminen lähtee siitä, että on näkemys, operatiivinen johtamiskyky ja tehokas projektitoiminta. Nämä keskeiset johdettavat asiat on osattava tasapainottaa aina kuhunkin tilanteeseen optimaalisesti. Tämä takaa menestyksellisen liiketoiminnan.

Lue lisää
Jyrki Suomala 17.2.2023
Eduskuntavaaliehdokas, kohtaa äänestäjä aivoystävällisellä tavalla

Kevään 2023 eduskuntavaalit lähestyvät ja ehdokkaat sekä puolueet miettivät, kuinka saada kansalaiset äänestämään sankoin joukoin. Oletamme, että avain ehdokkaan valintaan on hänen esittämiensä ajatusten ja lupausten sisällöissä. Onko näin?

Lue lisää

Muita Innomanin palveluita

Liiketoiminnan kiihdytyslaboratorio

Strategia
Kansainvälistyminen
Konkreettinen kehityspolku
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
Tuotteistaminen
Ihmisten johtaminen
Tiedolla johtaminen

Lue lisää

Prosessien kehittäminen

Vakioidut ja luotettavat prosessit
Kannattavan kasvun edellytysten luonti
Jatkuva parantaminen
Arvontuotto asiakkaille
Tuottavuuden kehittäminen

Lue lisää

ERP-konsultointi

Liiketoiminnalliset tavoitteet ja tavoiteprosessit
Oikein valittu tietojärjestelmä ja toimittaja
Ammattimainen projekti- ja muutosjohtaminen
Kustannus-tuottolaskenta

Lue lisää

Innovaatiotoiminta

Strateginen merkitys
Asiakas- ja käyttäjäymmärrys
Resurssianalyysi
Innovaatioprosessit ja –työkalut
Tuotteistaminen ja liiketoimintamallit
Liiketoimintahyötyanalyysi

Lue lisää