Muutos onnistuneesti läpi organisaatiossa

Innomanin muutosjohtamispalvelun avulla käynnistät muutosprosessin ja viet sen maaliin

JÄTÄ SOITTOPYYNTÖ

Miten Innomanin muutosjohtamispalvelu toimii?

 • Muutos tehdään yhdessä henkilöstön kanssa
 • Tunnistetaan vahvuudet ja vipuvoimat
 • Strategiana selkeät toimenpiteet
 • Työskennellään systemaattisesti kohti tavoitteita
 • Tarkkailun pohjalta parannukset
 • Iloitaan onnistumisista ja saavutuksista

 

Varaa ilmainen tapaaminen asiantuntijamme kanssa ja sparraile tavoitteesi mahdollisiksi.

 

VARAA TÄSTÄ

Muutoksen läpivienti vaatii tavoitteellista sekä systemaattista henkilöstön johtamista. Esimiesten on osattava viestiä projektin tavoitteet, hyödyt ja tehtävät yksilötasolle asti, jotta jokainen yrityksen työntekijä ymmärtää ja ottaa vastuun omista kehittämistehtävistään. Innomanin muutosjohtamispalvelun avulla varmistat muutoksen onnistumisen yrityksessäsi. Sijoita tiimien ja esimiesten valmennukseen ja ota koko henkilöstö mukaan rakentamaan menestystä.

Strategian pilkkominen toimenpiteiksi ja yhdessä rakennetut pelisäännöt antavat hyvän lähtökohdan tavoitteiden toteuttamiselle. Muutoksen johtamisen lähtökohta on paikallistaa ne tekijät, joihin vaikuttamalla kehittäminen onnistuu. Innomanin menetelmien avulla löydät organisaation merkittävimmät muutosta vivuttavat tekijät. Tuemme sinua muutoksen eri vaiheissa konkreettisilla, arkeen soveltuvilla toimenpiteillä. Muutos on oppimisprosessi, joka vaatii sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä.

Innomanin palvelut muutosprossissa

Muutosjohtamisen palveluprosessi Innomanissa

Alkuanalyysillä kuva organisaation muutoskyvyn nykytilanteesta

Muutoshankkeiden onnistumisen kannalta on tärkeää tunnistaa organisaatiokulttuurin näkymättömät esteet sekä sidosryhmien tarpeet. Organisaation muutoskyvykkyyttä selvitettäessä esitämme kysymyksiä liittyen johtamiseen, tiedonkulkuun, työilmapiiriin, työn organisointiin, toimeenpanokykyyn, kuormitukseen ja vuorovaikutuksen käytänteisiin. Sidosryhmien tarpeita selvitettäessä esitämme kysymyksiä liittyen yrityksen arvolupaukseen ja arvontuottoon, palvelun kehittämistarpeisiin sekä siihen, miten markkinat tulevat muuttumaan.

Alkuanalyysin tiedonkeruun työkaluja ja menetelmiä:

 • Johdon haastattelu
 • Muutoskykymittari (kysely)
 • Henkilöstöhaastattelut
 • Sidosryhmäkartoitukset
 • Yhteenveto

Tavoitetilan määrittely ja kehittämissuunnitelma

Alkuanalyysistä johdetaan muutoskyvykkyyden kasvua tukevat tavoitteet ja rakennetaan kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on varmistaa muutosta vivuttavien asioiden toimeenpano. Muutoskyvyn suunnitelmallinen kehittäminen luo organisaatioon perustan yrityskulttuurille, jossa toimeenpanokyky ja luovuus lisääntyvät.

Tavoitetilan määrittelyssä ja kehittämissuunnitelman teossa käytämme työskentelymuotona yksilötehtäviä ja työpajaa. Alkuanalyysin, tavoitetilan määrittelyn ja kehittämissuunnitelman avulla teemme muutoksen ymmärrettäväksi, autamme sen toteutuksessa johtamisen ja yhteistyökulttuurin kautta.

Valmennusmodulit henkilöstön ohjauksen tukena muutosprosessissa

 

Henkilöstön valmennusmoduleissa käytetään työskentelymuotoina keskusteluja, ryhmätöitä, harjoituksia ja laaditaan kehittämissuunnitelma ja dokumentoidaan organisaation ja johtamisen mallit.

Strategiasta toimintaan

Moduulissa tuemme asiakkaitamme strategian käytäntöön viemisessä.

Johtamismalli on keskeinen strategian toiminnallistamisen väline ja luo perustan aikaansaamisen sekä jatkuvan kehittämisen kulttuurille. Organisaation olemassaolon tarkoitus ja suunnan kirkastaminen luovat perustan muutoksen strategialle.

Strategian pilkkominen toimintasuunnitelmiksi, tavoitteiksi ja mittareiksi selkeyttää ja konkretisoi muutosta, tekee siitä helpommin ymmärrettävää. Työpajojen tavoitteena on työstää ja dokumentoida konkreettiset suunnitelmat, joiden avulla vastuuhenkilöt kykenevät toteuttamaan muutoksen edellyttämiä toimenpiteitä.

Johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen:
 • jalkauttaa tavoitteet ja mittarit ohjaamaan jokapäiväistä tekemistä
 • selkeyttää toimenkuvia, rooleja ja vastuita
 • varmistaa organisaatiorakenteen muutoksen onnistuminen

Tietojärjestelmät hyötykäyttöön

Tietojärjestelmähankkeissa autamme johtajia ja esimiehiä onnistumaan uuden tietojärjestelmän tai järjestelmäominaisuuden käyttöönotossa ja tehostamaan operatiivista tekemistä.

Henkilöstölle tietojärjestelmän ja prosessin muutokset tarkoittavat usein tutuista toimintatavoista luopumista. Muutokset tarkoittavat myös uuden opettelua ja epävarmuuden sietämistä. Uudet toimintatavat ja niihin liittyvät roolit edellyttävät usein töiden uudelleen organisoimista, jolloin esimiehen rooli on erityisen merkittävä. Muutosjohtaminen on taitolaji.

Tuemme esimiehiä muutoshankkeen merkityksen konkretisoinnissa, muutoshankkeen aikaisen lisätyön vaatiman työajan suunnittelussa ja muutosta tukevan vuorovaikutusmallin kehittämisessä.

Osallista henkilöstö, kun haluat:
 • varmistaa onnistuneen tietojärjestelmän käyttöönoton
 • ottaa käyttöön tavoiteprosessit ja uudet toimintatavat
 • tehostaa operatiivista tekemistä

Johtajuudella tuloksiin

Tavoitteenamme on tukea esimiehiä tuloksenteossa, henkilöstön työmotivaation ja työhyvinvoinnin ylläpidossa. Autamme kasvattamaan esimiesten arkista muutoskyvykkyyttä itsetuntemuksen, vuorovaikutuksen ja luottamuksen työkaluilla.

Johtajuuden taidot punnitaan etenkin muutostilanteissa, joissa johdettavat uudelleen arvioivat ns. psykologista työsopimustaan. Tukemalla esimiestyössä kehittymistä vaikutamme samalla koko henkilöstön muutoskyvykkyyden kasvuun.

Esimiesvalmennuksella tuet:
 • esimiesten kehittymistä roolissaan
 • uusien digitaalisten työskentelytapojen käyttöönottoa
 • ihmisten uskallusta ottaa koko potentiaalinsa käyttöön

Yhteistyöllä kilpailuetua

Valmennuksella vaikutamme organisaatiossa toimivien ihmisten kautta asiakasyrityksemme kasvuun. Tavoitteemme on lisätä henkilöstön kykyä luoda parempaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä työpaikalla.

Hyvän yhteistyön perusta on yhteinen suunta, vahvuuksien hyödyntäminen, tavoitteita tukeva toimintamalli ja avoin vuorovaikutus. Perinteisen hierarkisen johtamismallin sijaan ohjaamme malliin, jossa keskitytään mahdollistamiseen, motivointiin ja vastuullistamiseen.

Tukemalla työntekijöiden luottamusta, motivaatiota ja työhyvinvointia:
 • kasvatat tiimien kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa
 • vahvistat tiimien välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta
 • kehität yrityskulttuuria tai purat jännitteitä

Työnohjauksella tukea muutosprosessiin

Innoman tekee muutosprosessissa myös työnohjausta niin yksilöille, tiimeille kuin esimiehillekin. Työnohjauksessa on tavoitteena ammatillinen kasvu, jossa keskeisenä välineenä on vuorovaikutuksellinen oppimisprosessi työnohjaajan sekä ohjattavan välillä. Työnohjaus selkeyttää työn tavoitteita ja kehittää keinoja päästä niihin.

Tutustu Innomanin työnohjaustyökaluun sekä Drama Queen Communicationsin, Laptitecin sekä Verkkoaseman kokemuksiin työnohjauksesta.

Tutustu työnohjaukseen

©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu

 

Yhdessä myös korona-aikana

Arviointi ja jatkuva kehittäminen muutosjohtamisessa

Tavoitteemme on tukea jatkuvan kehittämisen kulttuurin ja tavoiteperustaisen toimintamallin juurruttamista organisaatioon. Muutosjohtamisen prosessi päättyy kohtaan, jossa arvioidaan sovellettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä hyötyjä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnin tuloksena syntyy suunnitelma siitä, miten kehittymistä ja muutosta tuetaan jatkossa.

 

Minkälaiseen tarpeeseen haluaisit hyödyntää muutosjohtamisen palveluita?

Varaa ilmainen etätapaaminen muutosagenttimme kanssa ja kerro lisää tarpeistasi.

VARAA TAPAAMINEN TÄSTÄ

 

 

 

Referenssejä

Verkkoasema kehitti esimiestyötä vastaamaan kasvutavoitteita

Innoman toimi asiantuntijana Verkkoaseman tiimien prosessien kehityksessä sekä koko yrityksen strategiatyössä. Muutosjohtamisen tarve kumpusi Verkkoasemalla yhteistyön jatkoksi...

Lue lisää
Strategiatyöllä Pure Wasten kasvupohja kuntoon

Kahden brändin, samojen omistajien Pure Waste Textiles Oy:n ja Costo Oy:n eettisten periaatteiden perustuksille ja kehityshalulle oli upea aloittaa strategiatyöskentely sekä prosessi- ja organisaatiouudistuksen rakentaminen...

Lue lisää
Drama Queen: Innomanin yksilöllisellä työnohjauksella ylläpidetään työkykyä

Henkilöstöstään huolehtivassa markkinointiviestintätoimistossa Drama Queen Communicationsissa nousi esille huoli työntekijän jaksamisesta ja työkyvystä. Työterveyshuollon tarjoama terveydenhoidon näkemys ei riittänyt yksin vastaamaan haasteeseen, vaan tarvittiin kokonaisvaltaista...

Lue lisää
RKM

Vahva yhteispeli ja luottamus Innomanin kanssa on mahdollistanut yrityksemme nopean kehittämisen, kiittää toimitusjohtaja Ismo Penttilä.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.

Sari Lehtoaro

asiantuntija, esimiesten valmentaja ja työnohjaaja
+358 50 307 3091
sari.lehtoaro@innoman.fi

Leena Koponen

myynnin ja markkinoinnin kehityspäällikkö
+358 40 505 5096
leena.koponen@innoman.fi

Lue blogikirjoituksia aiheesta

Leena Koponen 19.3.2021
Tee yrityksesi kasvutavoitteista totta

Ensimmäisten kvartaalien jälkeen on hyvä tarkistaa myynti- ja markkinointitavoitteet sekä mittariston että toimenpiteiden toimivuus. Miten myynti hoidetaan yrityksessäsi? Onko markkinointi tukemassa kasvustrategiaa?

Lue lisää
Sari Lehtoaro 12.5.2021
Inhimillinen tehokkuus

Löytyykö meistä vielä tehoja, joilla nostamme tuottavuuden uudelle tasolle ja vahvistamme Suomen kansainvälistä kilpailukykyä?
Minä uskon, että löytyy.

Lue lisää
Sari Lehtoaro 28.3.2020
Hyvä johtaminen on yhteistyötä

Yritys erottuu kilpailijoistaan, kun taitavat ihmiset osaavat tehdä töitä yhdessä. Yhdessä tekeminen edellyttää asioiden ja ihmisten johtamista. Hyvä johtaja tunnistaa ja ymmärtää miten erilaiset ihmiset käyttäytyvät toimiessaan yksin ja ryhmässä.

Lue lisää
Jyrki Suomala 2.5.2020
Kätketty itsekeskeisyys vaikuttaa ihmisten valintoihin

Tutkimukset ovat mielenkiintoisella tavalla osoittaneet miten omaan nimeen ja itseen liittyvillä asioilla on sattumaa enemmän yhteyttä siihen, mistä pidämme, mitä valitsemme ja miten käyttäydymme ympäristössämme.

Lue lisää

Muita Innomanin palveluita

Liiketoiminnan kiihdytyslaboratorio

Strategia
Kansainvälistyminen
Konkreettinen kehityspolku
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
Tuotteistaminen
Ihmisten johtaminen
Tiedolla johtaminen

Lue lisää

Prosessien kehittäminen - Vanha

Vakioidut ja luotettavat prosessit
Kannattavan kasvun edellytysten luonti
Jatkuva parantaminen
Arvontuotto asiakkaille
Tuottavuuden kehittäminen

Lue lisää

Tuottava ERP-projekti

Liiketoiminnalliset tavoitteet ja tavoiteprosessit
Oikein valittu tietojärjestelmä ja toimittaja
Ammattimainen projekti- ja muutosjohtaminen
Kustannus-tuottolaskenta

Lue lisää

Innovaatiotoiminta

Strateginen merkitys
Asiakas- ja käyttäjäymmärrys
Resurssianalyysi
Innovaatioprosessit ja –työkalut
Tuotteistaminen ja liiketoimintamallit
Liiketoimintahyötyanalyysi

Lue lisää