Valio

Valion osallistujat kokivat innovaatiopolun innostavaksi ja koulutus saikin heiltä paljon positiivista palautetta. Polun aikana he oppivat useita uusia innovoinnin ja konseptoinnin työkaluja, joita voi hyödyntää myös muissa projekteissa. Suunnitelmissamme on jatkossakin hyödyntää Innomanin palveluja vastaavanlaisissa caseissa, kertoo Valion innovaatiopäällikkö Virpi Jonson.

 

Jatkuva uudistuminen

Valion iskujoukko on työstänyt viisi päivää uutta tuotetta ja miettinyt samalla Valion innovaatioprosesseja.

On kuljettu Innomanin Innovaatiopolku reilun kuukauden aikana: kokoonnuttu viitenä päivänä ja tehty välissä taustatehtäviä.

Yhdessä on pohdittu sellaisia kysymyksiä kuin Millä tavalla meidän yrityskulttuurimme mahdollistaa riskinoton? Miten tehtaat kommunikoivat tuotekehityksen kanssa? Ovatko tehtaat fyysisesti oikeissa paikoissa? Mikä on arvolupauksemme?

Jokaisen yrityksen elinehto on jatkuva uudistuminen. Kaikissa yrityksissä tehdään innovaatioita, joko kehittämällä vanhoja tai keksimällä kokonaan uusia tuotteita tai palveluita.

Valiolla kehitetään jatkuvasti yhä uusia tuotteita uusiin makumieltymyksiin, uusiin tarpeisiin ja uusille markkinoille. Yrityksessä on toimivat innovaatiojohtamisen keinot, innovaatioprosessit ja kyvykäs kehitysorganisaatio.

Siitä huolimatta – tai juuri siksi – he halusivat lisäoppia siihen, miten organisaation osaaminen saataisiin entistä systemaattisemmin mutta mahdollisimman luovana mukaan tuotekehitystoimintaan.

 

Innovaatiopolku

Innovaatiopolkun aluksi Valion ryhmä on määritellyt tavoitteen, jota on työstetty polun ajan, sekä hahmotellut eri skenaarioita. Toisena päivänä on generoitu ideoita, kolmantena keskitytty tuotteistamiseen ja konseptointiin, ja neljäntenä päivänä jatkettu konsepti pilotiksi ja prototyypiksi. Viidentenä päivänä – nyt – esitellään ratkaisu valitulle yleisölle sekä työstetään roadmap etenemisestä.

Paikalle on kutsuttu Valion johtoa kuulemaan tulokset. Läsnä ovat myös  Innovaatiopolun ohjaajat eli  Innomanin innovaatiotoiminnan johtaja Pekka Berg sekä Innomanin asiantuntija, kuluttajien neurotieteeseen erikoistunut dosentti Jyrki Suomala.

Iskuryhmälle oli annettu tehtäväksi testata Innovaatiopolku. Polun aikana kehitettäisiin uutta tarjoamaa ja samalla arvioitaisiin, voisiko polku tarjota Valiolle uuden tavan työstää innovaatioita. Toimisiko prosessi? Voisiko sitä soveltaa Valiolla muihin kehityshankkeisiin? Saataisiinko polun avulla jotain uutta valiolaiseen tapaan kehittää uusia tuotteita?

 

Innovaatiopolun perusidea

Innovaatiopolulla työskentelyn ydin on tiimi. Yrityksen eri toiminnot siiloutuvat usein omiksi sektoreikseen, joiden vuorovaikutus jää vähäiseksi. Luovin ja samalla liiketoiminnan kannalta optimaalisin tulos saadaan, kun innovaatiopolun tiimi koostuu eri puolilla yritystä työskentelevistä ihmisistä.

Valiolaiset olivat koonneet tiiminsä juuri näin. Yksi työskenteli liiketoiminnoissa ja toinen tuotekehityksessä, kolmannen osaaminen oli patenteissa ja neljäs oli tutkija. Jokaisella oli oma vahva osaamisalueensa ja näkökulmansa Valion tuotteisiin ja palveluihin. innovaatiopolun aikana he oppivat toisten näkökulmat sekä soveltamaan tietojaan uudella tavalla yhteen.

 

Innovaatiopolun hyödyt

Valiolaiset kokivat erittäin tärkeänä, että tiimin jäsenet oli koottu eri osastojen ihmisistä. Jokaisen näkökulma toi oleellisen osan kokonaisuuteen, ja kokonaisuus kasvoi sen ansiosta selvästi osien summaa suuremmaksi. Kaiken lisäksi jokainen oppi polun aikana Valion kokonaistoiminnasta paljon uutta.

Innovaatiopolun aikana käytetyt menetelmät tukivat ryhmän mielestä työskentelytapaa ja polun tavoitteita. Eri menetelmiä käytettiin polun aikana tarpeen mukaan. Skenaariotyöskentely, analyysit, Innoneuro7-menetelmä, Lego Serious Play ja muut työkalut auttoivat kussakin vaiheessa pääsemään tavoitteiseen.

Oleellinen osa työskentelyä onkin ohjaajien ammattitaito ottaa oikea työkalu kuhunkin vaiheeseen ja sparrata sen avulla ryhmän ajattelua. Keskeisenä tausta-ajatuksena kurssilla oli Suomalan tietotaito siitä, miten aivot oppivat.

Suomala uskoo, että ihminen ”ei itse tee päätöksiä, vaan aivot tekevät”. Siksi Suomalan mielestä on tärkeää ymmärtää, mitä ihminen haluaa.

Suomalan ajatukset ostaa, kun kuuntelee, miten hän selittää Innoneuro7-menetelmää. Menetelmässä on seitsemän keskeistä kuluttajan päätöksiin vaikuttavaa tekijää persoonan puhuttelusta tunteen ja tiedon kautta sensorisiin vihjeisiin ja suhteellistamiseen.

Suomala esimerkiksi väittää, että me ostamme tuotteita hyvin hienovaraisten vihjeiden perusteella, jopa ilman, että kiinnitämme siihen huomiota.

Tuoteominaisuudet ja mainokset voivat vaikuttaa yhtä tiedostamatta kuin kantapään alla oleva kivensiru: tunnemme sen, mutta emme kiinnitä siihen huomiota. Samalla tavalla voimme havaita mainoksen taustalla tutun tuoteominaisuuden – vaikkapa tuotteen muodon – vaikka huomiomme on kiinnittynyt etualalla liikkuviin ihmisiin.

Mielihaluverkostomme arvioi nettoarvoa asialle, ja kuluttaja tekee sen perusteella päätöksensä. Taustalla ollut tuotteen muoto on saattanut yhdistyä mielessämme mainoksen positiiviseen viestiin ja ostamme sen perusteella suklaapatukan, vaikka sitä ei mainittu koko mainoksessa tuota tuoteominaisuutta, muotoa, lukuun ottamatta.

Kurssilla menetelmää käytettiin konseptin arviointiin, mutta valiolaiset näkivät sillä tämän lisäksi arvon myös esimerkiksi tuotteistamisen alkuvaiheessa, tuoteominaisuuksia mietittäessä.

 

Lego serious play

Yksi käytetyimmistä menetelmistä Innovaatiopolun aikana on Bergin ohjaama Lego Serios Play. Keskeistä menetelmässä on se, että ensin Legoista rakennetaan jotain, sen jälkeen annetaan rakennelmalle tarkoitus, reflektoidaan sitä yhdessä ja lopulta kerrotaan kokonaisuudesta tarina.

Kurssilaisten mielestä menetelmä hioi tiimin nopeasti yhteen. Ryhmä ei ollut koskaan tehnyt töitä yhdessä, mutta Lego pudotti vuorovaikutuksen kynnyksen heti alas, antoi yhteisen kielen ja loi tiimihengen.

Tämä on vierestä helppo uskoa. Kun asettelee elefanttia, ananasta, krokotiiliä ja Lego-ukkoa vaaleanpunaiselle Lego-alustalle ja kertoo, että ”tämä ananas on ulkomaankauppa, jonka amerikkalainen kilpailija (kroko) koettaa tappaa, mutta me pelastamme sen kehittämällä uuden tuotteen (elefantti) kuluttajille (ukko)”, viimeinenkin aikuishillintää ylläpitävä jännite häviää. Kynnys yhteiseen ajatustenvaihtoon on matalalla, sillä tällä kielellä kaikki ymmärtävät kaikkia.

Hauskuudesta ja näennäisestä irrationaalisuudesta huolimatta leikki on vakavaa ja sillä saadaan aikaan kovia tuloksia. Valiolaisten mielestä erityisesti silloin, kun kurssilaiset yhdistivät omat legorakennelmansa yhteiseksi isoksi rakennelmaksi ja koostivat siitä yhtenäisen tarinan, tapahtui valtavasti oppimista ja synnytettiin uutta. Harjoitus auttoi katsomaan kokonaisuutta ja avasi uusia ajatuksia.

 

Tulokset vaativat kypsyttelyä

Iskujoukon palaute Valion johdolle olikin, että polku on erittäin tehokas. Polku tarjosi sekä sellaisenaan toimivan metodin innovaatiotoiminnan johtamiseen että antoi yksittäisiä työkaluja prosessin eri vaiheisiin.

Yhteinen kokemus oli, että alussa asioiden työstäminen oli vaikeaa, eikä ajatuksia tuntunut olevan. Ajattelu kuitenkin kehittyi työstön aikana, ja lopussa kurssilaiset huomasivat ajattelevansa paljon alkutilannetta laajemmin ja monipuolisemmin.

Kehitys tuli esiin muun muassa siinä, että ensimmäiset versiot pysyivät melko abstrakteina, kun taas lopussa syntyi konkreettisia ehdotuksia. Viimeisessä ehdotuksessa löytyi myös eniten aivan uusia ajatuksia.

Ryhmän mielestä polku-tyyppinen innovaatioprosessi olikin tuloksekas juuri sen vuoksi, että koko ryhmällä tapahtui sekä työskentelyssä että ajattelussa selvää edistymistä kurssin aikana. Yhteinen työskentely oli avainasemassa, mutta myös yksilötyöskentelyllä nähtiin arvo, sillä sen aikana moni asia kiteytyi.

Oleellisena nähtiin myös, että kurssi kesti monta päivää, sillä asioiden kypsyttelyn vaati aikaa.

Moni kokikin, että kurssin sijoittuminen usean viikon jaksolle lisäsi kurssin hyötyä, sillä nopeatahtisemmalla kurssilla kypsyttelyyn ei olisi jäänyt tarpeeksi aikaa.

Toisaalta kurssilaiset miettivät, että viikon kestävällä tehokurssillakin saattaisi olla paikkansa silloin tällöin, sillä usein jo yön yli nukkuminen jäsensi ja selkeytti ajatuksia riittävästi.

Pääasia kuitenkin Valion tiimin mielestä on, että tiimillä on riittävästi aikaa ja mahdollisuus keskittyä kurssiin. Silloin siitä saa sekä tiimi että tiimin työn myötä koko yritys parhaan hyödyn.

Avainsanat:

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Pekka Berg

hallituksen puheenjohtaja
+358 40 545 5560
pekka.berg@innoman.fi

Jyrki Suomala

asiantuntija
+358 40 1291774
jyrki.suomala@innoman.fi