Radikaalin innovaatiotoiminnan mittaaminen

´Smart innovators measure not only how clever they are at exploiting existing knowledge (incremental innovation) but also how well they create knowledge that is new to the company or even to the world (radical innovation)´, Vantrappen 1994.

 

Maailma muuttuu

Ilmastonmuutos, digitalisaatio ja kaupungistuminen ovat esimerkkejä trendeistä, jotka vaikuttavat yritysten liiketoimintojen kehittämiseen merkittävästi. Olen saanut kuluneen syksyn aikana työskennellä niin pienten kuin suurten yritysten kanssa innovaatiohankkeissa, joiden keskeisenä ajurina ovat olleet nämä asiat. Konkreettisesti trendien merkitys yritysten ja organisaatioiden innovaatiotoimintaan näkyy yritysten strategioissa. On toimialoja, joilla radikaali innovaatiotoiminta on hyvinkin merkittävässä roolissa osana yrityksen strategista suunnittelua. Joidenkin toimialojen liiketoimintaympäristö taas ei aseta radikaalia innovaatiotoimintaa yritysten strategisen suunnittelun keskipisteeseen.

Miten voisimme paremmin hallita radikaaleihin innovaatioihin liittyvää epävarmuutta ja riskiä? Onko olemassa menetelmiä, joita voidaan hyödyntää radikaaleihin innovaatioihin liittyvässä päätöksenteossa?

 

Epävarmuuden ja riskin hallintaan on olemassa systemaattisia mittausmenetelmiä

Radikaaleihin innovaatioihin liittyvään mittaamiseen vaikuttaa aina oleellisesti niiden suuri epävarmuus. Vähittäisen kehittämisen innovaatioiden mittauskulttuuri voi jopa ehkäistä radikaaleja innovaatioita. Mittarien tavoite on vaikuttaa valintoihin ja päätöksiin. Vähittäisen kehittämisen innovaatioiden mittarit voivat olla jäykkiä tai jopa soveltumattomia radikaalien innovaatioiden mittaamiseen. Perinteisten valinta- ja priorisointimenetelmien on todettu johtavan konsensuspäätöksiin, jolloin sekä huonot, mutta myös liiketoimintaa uudistavat ideat karsiutuvat jatkosta.

Kirjallisuudessa on erityisesti varoitettu erilaisten pisteytysmallien taipumuksesta karsia tehokkaasti radikaalit ideat juuri niiden sisältämien epävarmuuksien takia. Menetelmät eivät sellaisenaan välttämättä ole huonoja, mutta niiden soveltaminen vaatii käyttäjiltään uudenlaista asennoitumista ja päätöskulttuuria sekä päätösten perustamista tavanomaisuudesta poikkeaviin strategisiin tavoitteisiin.

Päätöksentekoon vaikuttavat asiat ja ilmiöt ovat vähittäisen kehittämisen innovaatioita käsiteltäessä entuudestaan tuttuja, kun taas radikaalit ideat saattavat vaatia aivan uusien päätöksen kannalta merkityksellisten arvioitavien asioiden tunnistamista. Tämä kuvastaa radikaaleihin innovaatioihin liittyvää ainutkertaisuuden luonnetta, jolloin myös mittaamiseen liittyvät arvioitavat asiat ja päätöksentekoon liittyvä epävarmuuden sietäminen ja riskit on arvioitava joka kerta uudelleen.

 

Nopea laite vai muunneltava laite?

Esimerkkinä tästä on tilanne, jossa yrityksen parantamisen kriteereinä ovat pitkään olleet asiakkaan odottamat laitteen suurempi koko, nopeus ja tuotantokapasiteetti. Markkinatilanteen muuttuessa merkittäviksi asiakkaan päätöksentekokriteereiksi nousevatkin ketteryys, muunneltavuus ja siirrettävyys. Tällöin kehittämistä ohjaavat strategiat ja kriteerit kääntyvät päälaelleen ja on löydettävä aivan uusia perusteita, joilla omaa osaamista voidaan muuntaa tuottamaan uudenlaisia tuotteita. Tässä korostuu uudenlaisen innovaatiokulttuurin syntymisen tärkeys, mikä mahdollistaa kokemuksen kautta syntyvien hyvien käytäntöjen toistamisen ja näin myös uuden mittauskulttuurin kehittymisen. Uuden kulttuurin syntymisen lähtökohta on selkeä strateginen tahtotila ja siihen liittyvät ymmärrettävät sekä toisaalta myös mitattavat tavoitteet.

 

Huomioi erityisesti seuraavat 5 asiaa radikaalien innovaatioiden mittaamisessa

Radikaaleja innovaatioita tarkasteltaessa mitattavien asioiden tulisi ottaa huomioon erityisesti seuraavia erityispiirteitä:

  • Linkitys yrityksen strategiaan on kaiken lähtökohta.
  • Toiminnan luonne on syklistä.
  • Toiminta on luovaa ja jatkuvasti uusia ideoita tuottavaa.
  • Poikkitoiminnallisten, sekä horisontaalisten että vertikaalisten, tiimien ja verkostojen merkitys korostuu.
  • Ymmärrys koko liiketoimintaekosysteemin strategiasta ja osaamisesta on tärkeää.

 

Kirjoittaja

Pekka Berg

hallituksen puheenjohtaja

Lue kirjoittajan muita tekstejä